„ŽVAIGŽDUTĖ“

KAIŠIADORIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų psichologai, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147.

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 2 iki 6 metų. Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal lopšelio-darželio pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Pasaulis vaiko akimis“.

Papildomas ugdymas

Stacks Image 406
Sportinių žaidimų būrelis 6–7 metų vaikams
Trenerė Jolanta Kuktelionienė
Stacks Image 409
Anglų kalba 5–7 metų vaikams
Mokytoja Vilma Kanclerienė
Stacks Image 417
Sportinių šokių būrelis 4–7 metų vaikams
Treneris Audrius Jokubauskas
Šaškių būrelis
Neformaliojo ugdymo mokytojas Romualdas Urmilevičius
Stacks Image 427
Stacks Image 420
Meninio ugdymo užsiėmimai
Mokytojai Rita Baušienė ir Laima Mažuolytė

 

 

 

Kitos paslaugos

Sveikatos priežiūros specialistas – Karolis Klovas:
• sleidžia sveikos gyvensenos idėjas;
• organizuoja darbuotojų higienos ir pirmos pagalbos mokymą;
• organizuoja vaikams sveikatingumo renginius grupėse: pramogas, viktorinas, valandėles;
• inicijuoja sveikos gyvensenos renginius įstaigoje.

Logopedė Loreta Baumilienė:
• įvertina, lavina ir koreguoja vaikų kalbėjimą, kalbą ir bendravimo įgūdžius;
• teikia metodinę pagalba tėvams ir pedagogams parenkant ir paruošiant specialiąsias ugdymo priemones ir ugdymo medžiagą darbui su vaikais turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų;
• padeda auklėtojoms įvertinti vaiko kalbos ir kalbėjimo raidos sritį, patirtį;
Teikia rekomendacijas auklėtojoms ugdančioms specialiųjų poreikių vaikus;
• padeda vaikams, lankantiems logopedines pratybas, pasiruošti šventiniams renginiams.

Psichologė – Daiva Pašvenskaitė:
• rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
• stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje);
• konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais;
• veda pažintinių procesų, emocinio lavinimo ir socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams.

Meninio ugdymo mokytojos Rita Baušienė ir Laima Mažuolytė:
• organizuoja vaikų muzikinį ugdymą;
• bendradarbiauja su grupių pedagogais, dalyvauja vykdomuose projektuose;
• organizuoja renginius ir šventes;
• dirba su vaikais individualiai, rengia vaikus įvairiems konkursams. 

 

„ŽVAIGŽDUTĖ“
© 2012 „ŽVAIGŽDUTĖ“ Susisiekti