„ŽVAIGŽDUTĖ“

KAIŠIADORIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Čia Jūs galite pateikti informaciją apie rengiamus, daromus ar padarytus teisės pažeidimus Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“. Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti bet kuris asmuo, kurį su lopšeliu-darželiu „Žvaigždutė“ sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, praktikos, savanorystės ir pan.).
Jūsų informacija bus išnagrinėta ir priimti su tyrimo atlikimu susiję sprendimai. Jūsų suteiktos informacijos konfidencialumas užtikrinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašas.
Užpildykite prikabintą nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą arba apie pažeidimą praneškite laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti nurodyta:

• kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
• sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
• vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
• jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.
Pranešimo apie pažeidimą forma
Pasirašytą pranešimą apie pažeidimą pateikite vienu iš šių būdų:
• asmeniškai įstaigos vadovo paskirtam asmeniui – Ramūnui Masaičiui.
• el. paštu pranesimai@zvaigzdute.kaisiadorys.lm.lt
Vadovo paskirtas asmuo administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.
Susipažinkite su teisės aktais, reglamentuojančiais pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“
Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas
„ŽVAIGŽDUTĖ“
© 2012 „ŽVAIGŽDUTĖ“ Susisiekti